VPIS V SREDNJO ŠOLO 2020/21 - vse na enem mestu

11455
11455

Slovenija, 20. januar 2020. Vpis v srednjo šolo je zagotovo eden največjih mejnikov v življenju mladostnikov. Pri vpisu je potrebno slediti navodilom, upoštevati vpisne roke in spremljati pomembne datume, saj zagotovo ne želite zamuditi nobene pomembne informacije. V tem članku smo za vas zbrali vse informacije, ki jih morate poznati o vpisu v srednjo šolo za leto 2020/2021.

 

Kako se vpisati v srednjo šolo? 

Do kdaj je potrebno oddati prijavo? 

Kaj se zgodi, če niste izbrani na želeno srednjo šolo? 


To so vprašanja, ki se zagotovo porajajo v glavi vsakega devetošolca. Pa začnimo lepo po vrsti…

PRVI KORAK: PREMISLITE O TEM, KAJ VAS VESELI

Vsekakor je najprej priporočljivo razmisliti o tem, kaj vas zanima in veseli ter kakšno delo bi želeli v prihodnosti opravljati. To vam bo vsekakor olajšalo izbiro pri odločanju, katera šola je za vas najbolj primerna. Premislite o tem, ali vas bolj radosti nadaljevanje šolske poti na poklicni strokovni šoli, kjer boste po koncu prejeli tudi strokovni naziv, ali pa si želite pridobiti še več splošnega znanja v gimnazijskem programu? Pri izbiri poklicne poti, vam je lahko v pomoč tudi članek o poklicih, ki jih primanjkuje in ki bodo kmalu postali odveč.

V razmislek: V zadnjih letih se povečuje zanimanje za poklicne in strokovne programe. Od šolskega leta 2010/11 dalje se je delež dijakov v teh programih povečuje, na drugi strani pa se zmanjšuje delež tistih, ki so vključeni v gimnazije.

DRUGI KORAK: RAZPIS ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

Vsako leto, januarja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na svoji spletni strani pripravi in objavi razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove. V skladu z vsakoletnim rokovnikom se kandidati do določenega roka prijavijo za vpis na šolo oziroma v izbrani izobraževalni program.

Razpis je v elektronski obliki, v njem pa najdete vse pomembne informacije, ki jih potrebujete za vpis v srednjo šolo: število prostih mest na vsaki šoli in na vsakem programu, trajanje in značilnosti programa ter posebne vpisne pogoje. Tisti, ki boste med srednješolskim izobraževanjem bivali v dijaškem domu, boste v razpisu našli tudi podatke o prostih mestih v posamičnih dijaških domovih.

Več podrobnosti o letošnjem razpisu, smo za vas zbrali v članku o objavi razpisa za vpis v srednje šole 2020/2021.

TRETJI KORAK: INFORMATIVNI DNEVI 2020/2021

V petek, 14. 2., in soboto, 15. 2., bodo za bodoče dijake (in študente) potekali informativni dnevi, na katerih se boste imeli priložnost pobliže spoznati z izobraževalnimi ustanovami. Pred obiski šol se dobro pripravite in organizirajte, da bo odločitev, kje nadaljevati svojo učno pot, lažja in pravilna. Med pripravami na informativni dan ti lahko pomaga tudi članek Informativni dnevi za srednje šole 2020/2021, v katerem smo povzeli vse pomembne informacije in vprašanja, ki jih moraš zastaviti ob obisku šole.

Ker se termini ogledov po posameznih izobraževalnih ustanovah razlikujejo, predlagamo, da natančne ure skupnih predstavitev preverite na spletnih straneh in družbenih omrežjih šol.

ČETRTI KORAK: ODDAJTE PRIJAVO ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

Prijavo boste najverjetneje izpolnili v šoli, s pomočjo svetovalne delavke. Praviloma jo oddate na osnovni šoli in jo oni pošljejo srednjim šolam. Če boste prijavo poslali sami, jo pošljite po pošti, do 2. aprila 2020, na željeno šolo. Prijavnico z oznako MŠŠ-2-1,20/08 najdete na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in splošnega izobraževanja

Srednje šole bodo sprejemale prijave za vpis do 2. aprila 2020. Po končanem prijavnem roku bo ministrstvo, najkasneje do 8. aprila 2020, do 16. ure, na spletnih straneh objavilo stanje prijav za vpis po posameznih programih oziroma šolah. Spremembo obsega razpisanih mest oziroma odločitev o morebitnem zmanjšanju obsega razpisanih mest bo ministrstvo objavilo najkasneje do 17. aprila 2020.

Kaj če si premislite in želite svojo prijavo spremeniti?

Učenci, ki se bodo prijavili za vpis v roku in bodo glede na informacije o številu prijav na posamezni šoli ali zaradi česa drugega želeli svojo odločitev spremeniti, lahko do 23. aprila 2020 vzamejo prijavo in jo prenesejo na drugo srednjo šolo oz. v drug program, ne glede na število prijavljenih na novo izbrani šoli. Po tem roku šole praviloma ne bodo več sprejemale prenesenih prijav, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan, to je do 29. junija 2020.

Preizkus nadarjenosti

Kandidati, ki se bodo želeli prijaviti v program, za katerega je potrebno izpolnjevati še posebne vpisne pogoje oziroma je potrebno opraviti preizkus nadarjenosti, se morajo za preizkus prijaviti pred prijavami za vpis v šolo oziroma najkasneje do 4. marca 2020. Na preizkuse se prijavijo na šolo, ki izvaja program, za katerega je to vpisni pogoj in na katero se želijo prijaviti. Preizkuse bodo šole izvajale med 11. in 21. marcem 2020. Šole jim bodo izdale potrdila o opravljenih preizkusih, najkasneje do 26. marca 2020.

Kaj pa če ima šola omejitev vpisa?

Če bo na šoli število prijavljenih učencev za posamezni program tudi po 23. aprilu bistveno večje od predvidenega števila vpisnih mest, bo šola s soglasjem ministra, pristojnega za izobraževanje, sprejela sklep o omejitvi vpisa oziroma spremembi obsega vpisa (morebitno povečanje obsega razpisanih mest). O tem bodo učenci, s strani šol, obveščeni najpozneje do 27. maja 2020, ministrstvo pa bo 22. maja 2020 objavilo seznam šol, ki so prejele soglasje k omejitvi vpisa ali spremembi obsega razpisanih mest.

Prvi krog vpisa na srednjo šolo

Prijavljeni kandidati morajo posredovati izbranim šolam dokazila o izpolnjevanju vseh vpisnih pogojev praviloma do 16. junija 2020. Učenci, ki bodo do 16. junija izpolnjevali vse vpisne pogoje in bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo tudi vpisani.

Drugi krog vpisa na srednjo šolo

Drugi bodo seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali za drugi krog izbirnega postopka. Ti učenci se bodo odločali o ponujenih prostih mestih (10 % vpisnih mest na šolah z omejitvijo vpisa in vsa ostala razpoložljiva mesta na šolah brez omejitve vpisa) in po prioritetnem vrstnem redu našteli 10 šol, na katere bi se želeli vpisati, ter svoje namere do 24. junija 2020 oddali na srednji šoli, na kateri so prijavljeni. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol bodo obveščeni 29. junija 2020, na razvrščeno šolo se bodo lahko vpisali najkasneje do 30. junija 2020.

O rezultatih prvega in drugega kroga izbirnega postopka bodo učenci obveščeni na srednjih šolah, na katerih so sodelovali v izbirnem postopku. Spodnje meje prvega kroga izbirnega postopka bo ministrstvo objavilo na spletnih straneh najkasneje 19. junija 2020, drugega kroga pa najkasneje 29. junija 2019.

Vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja

Dijaki, ki zaključujejo triletne programe srednjega poklicnega izobraževanja, se lahko do 18. maja 2020 prijavijo za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja.

Če si premislite in želite svojo prijavo sprememeniti?

Kandidati, ki se bodo prijavili za vpis v roku in bodo glede na informacije o številu prijav na posamezni šoli ali zaradi česa drugega želeli svojo odločitev spremeniti, lahko do 8. junija 2020 vzamejo prijavo in jo prenesejo na drugo srednjo šolo oz. v drug program. Po tem roku prijav ne bo mogoče prenašati, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan.

V primeru omejitve vpisa...

Če bo na šoli število prijavljenih kandidatov za posamezni program tudi po 8. juniju 2020 bistveno večje od predvidenega števila vpisnih mest, bo šola s soglasjem ministra, pristojnega za izobraževanje, sprejela sklep o omejitvi vpisa ali spremembi obsega vpisa (morebitno povečanje obsega razpisanih mest). O tem bodo kandidati obveščeni najpozneje do 26. junija 2020. O datumu vpisa bodo obveščeni s strani šole, vpis pa bo potekal do 8. julija 2020.

Vpis v maturitetni in poklicni tečaj

Kandidati, ki so uspešno končali četrti letnik gimnazije, ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, se lahko prijavijo za vpis v programe poklicnih tečajev. 

Kandidati, ki so uspešno končali:

  1. srednje poklicno izobraževanje, 
  2. srednje strokovno izobraževanje,
  3. tretji letnik gimnazije in so prekinili izobraževanje za najmanj eno leto, 
  4. četrti letnik programa Waldorfske gimnazije,
  5. osnovnošolsko izobraževanje in preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije iz slovenščine (ali madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika), matematike, tujega jezika in dveh izbirnih predmetov izmed maturitetnih predmetov, 

se lahko prijavijo za vpis v program maturitetni tečaj. 

Pri vpisu v maturitetni tečaj je potrebno izpostaviti novost, ki je začela veljati že lani, in sicer dijak se lahko redno izobražuje v programu maturitetni tečaj, če pred tem (v predhodnem izobraževanju) še ni ponavljal ali prestopil v drug izobraževalni program brez napredovanja. To določilo velja za kandidate pod točkama  1) in 2), ki so eno srednješolsko izobraževanje že zaključili in si s tem že pridobili poklic. Za kandidate pod točkama 4) in 5), ki srednješolskega izobraževanja še niso zaključili in so se izobraževali v šolskem letu 2018/2019 ter izobraževanje nadaljevali v šolskem letu 2019/2020, pa določilo ne velja. Določilo tudi ne velja za kandidate pod točko 3), če so se izobraževali v šolskem letu 2018/2019 in izobraževanje prekinili v šolskem letu 2019/2020. 

Rok za prijave v poklicne tečaje ali maturitetni tečaj je  4. september 2020.

Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa

Učenci, ki 9. razred osnovne šole zaključijo v šolskem letu 2019/20, se v primeru omejitve vpisa izberejo na podlagi razvrstitve točk. Pri tem se uporabijo zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole

Posebnosti: umetniška gimnazija, zobotehnik, fotografski tehnik, tehnik oblikovanja (zgoraj navedena merila se upoštevajo po uspešno opravljenem preizkusu psihofizičnih sposobnosti oz. posebne nadarjenosti / spretnosti); gimnazija športni oddelek (upoštevajo se zgoraj navedena merila in merilo športni dosežki); učenci s posebnimi potrebami (učenec ne sodeluje v izbirnem postopku, če izpolnjuje vpisne pogoje za vpis v izobraževalni program, v katerega se je prijavil ter najkasnje dan pred začetkom izbirnega postopka predloži na šolo veljavno odločbo o usmeritvi v ta izobraževalni program in dosega najmanj 90 odstotkov točk prvega ali drugega kroga izbirnega postopka po merilih, potrebnih za vpis v program, v katerem kandidira za vpis).

Nacionalni preizkus znanja (NPZ)

Če se v prvem oziroma drugem krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja (po predhodnem pisnem soglasju staršev.

Nacionalno preverjanje znanja je poseben postopek preverjanja znanja, kjer vsi učenci 6. in 9. razreda v državi, na isti dan rešujejo enake preizkuse pod enakimi pogoji, preverjajo pa se standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Temeljni cilj NPZ  je pridobiti dodatne informacije o znanju učencev.

Opravljanje nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) je obvezno za vse učence 6. in 9. razreda. Učencem se k nacionalnemu preverjanju znanja ni treba prijavljati, ker to uredi šola.

Preverjanje NPZ je samo pisno in traja pri posameznem predmetu 60 minut

Preverjanje se izvede v enem roku, praviloma v maju tekočega leta, naknadnega roka ni. Šola ob koncu šolskega leta učence pisno obvesti o dosežkih pri NPZ-ju z obvestilom, ki je priloga k spričevalu.

Ob koncu tretjega obdobja (v 9. razredu) se preverja znanje iz:

  • slovenščine,
  • matematike,
  • tretjega predmeta, ki ga  določi minister v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda

Učenci preizkuse rešujejo v papirnati obliki, naloge so zaščitene s šiframi, vrednotenje pa opravljajo učitelji elektronsko s pomočjo računalniškega programa. Tudi vpogledi v ovrednotene naloge in poizvedbe potekajo elektronsko. O tem so učenci in starši sproti obveščeni.

RAZPIS ZA VPIS V DIJAŠKE DOMOVE

V razpisu prostih mest za novince v vzgojnem programu dijaških domov je za šolsko leto 2020/2021 predvidenih skupaj 2.159 mest, kar je sicer 122 mest manj kot v šolskem letu 2019/2020, vendar še vedno 441 prostih mest več, kot je bilo lani dejansko sprejetih novincev.  

Kandidati, ki želijo v šolskem letu 2020/2021 bivati v dijaškem domu, bodo morali do 2. aprila 2020 dijaškemu domu, za katerega so se odločili, poslati izpolnjeno prijavnico za sprejem v dijaški dom, ki bo na voljo v dijaških domovih ter na spletnih straneh portala gov.si in e-uprava. Vsak kandidat se lahko prijavi samo za en dijaški dom, v katerem želi bivati. 

Kandidati lahko prijave prenesejo v drug dijaški dom do 23. aprila 2020. Do tega roka lahko prvo prijavo oddajo tudi kandidati, ki bi zaradi prenosa prijave v drugo srednjo šolo želeli bivati v dijaškem domu. 

O morebitnih omejitvah vpisa bodo kandidati obveščeni do 27. maja 2020 (objava na spletnih straneh ministrstva in dijaških domov). Vpis v dijaške domove brez omejitve vpisa bo potekal do 19. junija 2020, oz. 30. junija za kandidate, ki se bodo vpisali v srednje šole z omejitvijo vpisa v drugem krogu vpisnega postopka. Do 10. julija bo potekal vpis na prosta mesta za kandidate, ki niso bili izbrani v dijaških domovih z omejitvijo vpisa, po tem datumu in do 30. septembra pa še vpis na prosta mesta za kandidate, ki se niso prijavili v prvem roku (do 2. aprila 2020). Vpis v dijaške domove z omejitvijo vpisa pa bo potekal do 10. julija 2020.

DEFICITARNI POKLICI

Pri izbiri poklicne smeri je učencem lahko v pomoč tudi seznam deficitarnih poklicev, ki ga vsako leto objavi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Gre za poklice, za katere je na trgu dela manj delavcev, kot jih potrebujejo delodajalci. Zanje so razpisane štipendije, ki so dijakom lahko v pomoč v času šolanja.

V naboru so deficitarni poklici kamnosek, mehatronik operater, izdelovalec kovinskih konstrukcij, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek, slaščičar, mesar, tapetnik, mizar, zidar, klepar-krovec, izvajalec suho montažne gradnje, tesar, slikopleskar-črkoslikar, pečar, gozdar, dimnikar in steklar. V naboru so tudi dvojezični izobraževalni programi ekonomski tehnik, ki ga izvajajo v italijanskem jeziku. Kakor tudi mehatronik operater, strojni tehnik in kemijski tehnik, ki jih izvajajo v madžarskem jeziku.

PONAVLJALCI IN ZAMUDNIKI

Učenci, ki tudi v drugem krogu ne bodo izbrani na nobeni od šol, ter učenci, ki se še nikamor niso prijavili, se bodo lahko vpisali na tiste srednje šole, ki bodo imele še prosta mesta. Prosta vpisna mesta bodo objavljena na spletnih straneh ministrstva 1. julija 2020. Srednje šole bodo na prosta mesta vpisovale kandidate najdlje do 31. avgusta 2020. 

KAJ PA ČE NAREDIM NAPAKO PRI VPISU?

Čeprav je v praksi primerov napak bolj malo, lahko le-te preprečijo vpis v želeno izobraževalno ustanovo. Največkrat se zaplete pri dokazilih, ki so potrebna za vpis. Kaj storiti v tem primeru?

Praviloma v srednjih šolah svetovalni delavci vsako prijavo ob prejemu pregledajo. Če jo je treba dopolniti, kandidata o tem nemudoma obvestijo in se dogovorijo za rok, do kdaj bo prijavo dopolnil oziroma popravil. Kandidat z morda pomanjkljivo prijavo tako ni samodejno izločen iz postopka, pač pa mu svetovalni delavci tako na osnovnih kot srednjih šolah pomagajo, da ima do roka izbirnega postopka ustrezno prijavo, če je seveda to mogoče in se kandidat, na pozive za dopolnitve, odziva. Kandidat, ki se želi vpisati v določeno srednjo šolo, lahko sicer iz utemeljenih razlogov dokazila predloži po izteku roka za njihovo oddajo, vendar najpozneje dan pred začetkom izbirnega postopka.

Včasih razlogi za zamudo trajajo dlje in kandidati dokazil ne morejo posredovati pred izbirnim postopkom. Takrat si lahko pomagajo s prošnjo, ki jo kandidat mora poslati v treh dneh po prenehanju razlogov za zamudo, vendar najkasneje v 30 dneh po začetku šolskega leta. Zamudo roka mora utemeljiti in o tem predložiti ustrezna dokazila. Ali so razlogi za zamudo utemeljeni, odloči ravnatelj. Med utemeljene razloge spadajo na primer bolezen, izjemne socialne in družinske okoliščine, izobraževanje oziroma bivanje v tujini, naknadna sprememba statusa športnika in podobni nepredvidljivi razlogi, ki lahko vplivajo na zamudo roka za vpis ali za oddajo dokazil.

SPREMLJAJTE ROKOVNIK IN POMEMBNE DATUME

Vpisni postopek je zapleten, dolgotrajen, slediti je potrebno navodilom in upoštevati vpisne roke. Za vas smo pripravili rokovnik in seznam vseh informacij in mejnikov, ki jih potrebujete za vpis v 1. letnik srednje šole, za leto 2020/21.

"Izobražen človek vedno ohrani v sebi svoja bogastva."

- Caius Iulius Fedrus

Ekipa MLADI.SMO vam želi brezskrbno izpeljan vpisni postopek in sprejetje na želeno šolo. SREČNO!

11455

Nalaganje vsebine...

Loading...