Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2021 in 2022

1031
1031

Objavljen je javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane, za leti 2021 in 2022.

S subvencijo študentske prehrane država prispeva k nižjim stroškom študija za študente, ki niso zaposleni.

Rok za prijavo je 24. 8. 2020 oz. 24. 8. 2021

1. Prvo odpiranje vlog bo dne 25. 8. 2020. Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do vključno ponedeljka, dne 24. 8. 2020. Oddajo se lahko v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ali priporočeno po pošti.

2. Drugo odpiranje vlog bo dne 25. 8. 2021. Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do vključno torka, dne 24. 8. 2021. Oddajo se lahko v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ali priporočeno po pošti.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik študentske prehrane: 

Vstopni pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati z dnem začetka nudenja subvencionirane študentske prehrane in skozi celotno razpisno obdobje so sledeči:

• ponudnik se na javni razpis prijavi z gostinskim obratom, ki je opredeljen v tretjem odstavku 4. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo in 26/14 – ZKme-1B in 52/16). Ponudnik v vlogi izpolni izjavo, s katero izjavlja, da izpolnjuje ta pogoj.

• gostinski obrat mora obratovati. Ponudnik mora z nudenjem subvencionirane študentske prehrane začeti 1. januarja oziroma prvi delovni dan v koledarskem letu, ki sledi koledarskemu letu, v katerem je odpiranje vlog. Ponudniku, ki z nudenjem študentske prehrane začne kasneje, se pogodba odpove. Izjemi sta višja sila (npr. izliv vode, požar,...) in renovacija lokala, če je ponudnik postal najemnik/upravljalec lokala  1. januarja. V primeru izjeme iz prejšnjega stavka mora ponudnik z nudenjem subvencionirane študentske prehrane začeti najkasneje 1. marca oz. prvi delovni dan v marcu v koledarskem letu, ki sledi koledarskemu letu, v katerem je odpiranje vlog; v nasprotnem primeru se pogodba odpove. 

• za lokal šteje gostinski obrat, razen obrata za pripravo in dostavo jedi. 

• lokal mora imeti jedilnico s površino najmanj 20 m2 in najmanj 3 mizami in 12 sedišči, pri čemer se pogodba oziroma dogovor s sosednjim ali kakim drugim lokalom ne upošteva. Jedilnica mora biti v izbranem lokalu, razen v primerih prireditvenih centrov, nakupovalnih centrov, javnih tržnic in podobno. Ponudnik v vlogi izpolni izjavo, s katero izjavlja, da izpolnjuje te pogoje.  

• lokal mora imeti stranišče za goste v skladu s prvim do četrtim odstavkom 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/17; v nadaljnjem besedilu: Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti). Peti odstavek 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti se za ta javni razpis ne uporablja. Stranišče za goste mora biti v lokalu, razen pri lokalih iz četrtega odstavka 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti.

• gostinski obrat, s katerim se ponudnik prijavlja, mora biti v njegovi lasti ali v najemu (velja tudi podnajem). Če je ponudnik najemnik oz. podnajemnik lokala, mora izpolniti izjavo, da bo imel lokal v najemu oziroma podnajemu celotno razpisno obdobje. K izjavi mora priložiti kopijo najemne pogodbe oz. pogodbe o podnajemu, veljavne najmanj na dan 1. januarja leta, ki sledi koledarskemu letu, v katerem je odpiranje vlog. Če je ponudnik lastnik lokala, mora izpolniti izjavo o lastništvu, v kateri izpolni tudi identifikacijski znak nepremičnine, ime katastrske občine in številko parcele.

• ponudnik mora zagotavljati študentska kosila vsaj pet dni v tednu, vsaj štiri ure dnevno. 

• ponudnik mora zagotavljati vsaj 15 različnih študentskih kosil v tednu in vsaj tri različna študentska kosila na dan.

• ponudnik mora vsaj enkrat na teden nuditi ribe, pri čemer mora imeti riba vidno strukturo mesa (npr. cela riba ali ribji file). Navedeni pogoj ne velja za ponudnika z izključno vegansko oziroma vegetariansko ponudbo, kar mora biti razvidno iz priloženega obrazca tedenskega jedilnika. 

• ponudnik mora zagotavljati obroke v vrednosti določeni v Pogodbi o zagotavljanju subvencionirane študentske prehrane.

Vloge, ki ne izpolnjujejo vstopnih pogojev, bodo zavrnjene.

Ostali pogoji:

• študentsko kosilo je sestavljeno najmanj iz glavne jedi in dveh različnih dodatnih hodov, od katerih je eden obvezno solata, drugi pa juha ali sadje (po izbiri ponudnika). Glavna jed ni hod. Solata se postreže kot samostojni hod v za to namenjeni posodici in mora brez posodice tehtati najmanj 200g (izjema je listnata solata, ki mora tehtati najmanj 100g). Krompirjeva, francoska, testeninska in druge podobne solate z dodano majonezo in podobnimi industrijsko pripravljenimi prelivi ne štejejo za solato. Če ponudnik nudi solato kot glavno jed, mora biti eden od dodatnih hodov sadje, drugi pa juha. Sveže sadje ali sadna solata iz svežega sadja se postreže kot samostojni hod in mora tehtati najmanj 150g. Jajca, jajca s šunko/slanino, shake, smoothie, kosmiči/muesliji, jogurti, sladice, palačinke z marmelado ali nutello, carski praženec, cmoki z marmelado in ostale sladke jedi ne štejejo kot glavna jed ali kot hod. Ponudnik, ki nudi tretji dodatni hod, nudi ob glavni jedi še juho, solato in sadje. Različno kosilo pomeni, da se pri različnih kosilih razlikuje glavna jed. Kosili nista različni v primeru, če je med njima razlika samo v prilogi, količini ali če je eno od kosil sestavljeno po načelu pol-pol. Različna mora biti glavna jed, ne le priloga (primer: dunajski zrezek s pečenim krompirjem in dunajski zrezek z rižem nista dve različni kosili. Prav tako ne pica margerita in pica margerita z jajcem, tatarsko omako ali drugim dodatkom). Prav tako za različno kosilo ne šteje, če gre le za drugačno obliko jedi (primer: špageti ali svedri, navadna ali prepognjena pica (Calzone) ali pica žepek) ali drugačno poimenovanje (primer: peresniki s tuno, tuna s peresniki; rižota s piščancem, piščanec z rižoto). Pri glavni jedi in prilogi je lahko le ena sestavina ocvrta (npr. kombinacija dunajski zrezek in pomfrit ni dovoljena).

• ponudnik mora zagotavljati postrežbo oziroma dostavo tudi v primeru naročila samo enega obroka.

• če ponudnik nudi dostavo, jo mora zagotavljati najmanj na območju občine, kjer je izbran. Ponudnik mora študentsko prehrano dostavljati do vrat, če je to fizično mogoče. Če ponudnik nudi študentska kosila za študente z medicinsko predpisanimi dietami (dietna kosila navedena v šesti in sedmi alineji točke 6. b) Ostali pogoji), mora tudi pri dostavi upoštevati nujni higienski režim in preprečiti možnost navzkrižne kontaminacije.

• ponudnik, razen ponudnika, ki je vključen v obvezna socialna zavarovanja s polnim delovnim časom na podlagi registrirane dejavnosti samostojnega podjetnika posameznika, mora imeti celotno razpisno obdobje zaposleno vsaj eno osebo za polni delovni čas. Ministrstvo lahko kadarkoli tekom razpisnega obdobja zahteva predložitev dokazila za ta pogoj.

• ponudnik mora imeti jedilnik za en teden, ki ga mora predložiti vlogi in se ga mora glede tipa ponudbe in obsega pestrosti držati celotno razpisno obdobje. Tekom razpisnega obdobja mora imeti vsak ponudnik v lokalu na voljo in na spletni strani www.studentska-prehrana.si objavljen tedenski jedilnik subvencionirane študentske prehrane.

• v primeru, da ponudnik nudi dietna kosila brez glutena in na podlagi tega merila prejme točke, mora njihovo ustreznost ves čas razpisnega obdobja izkazovati z negativnim izvidom akreditirane preiskave na gluten, ki ni starejši od šestih mesecev (po zakonodaji se lahko, kot hrana brez glutena, označuje le hrana, ki vsebuje manj kot 20 mg glutena/kg končnega proizvoda - manj kot 20 ppm). Ponudnik mora imeti vzpostavljen samonadzorni kontrolni sistem (HACCP), s katerim nadzira kritične točke nabave, shranjevanja, priprave, transporta in postrežbe in v okviru katerega vsaj dvakrat letno preveri ustreznost pripravljenih dietnih kosil z akreditirano preiskavo na gluten, kar navede v izjavi, ki jo priloži vlogi.

• v primeru, da ponudnik nudi dietna kosila brez vseh alergenov navedenih v prilogi II Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1169/2011/EU) in na podlagi tega merila prejme točke, mora njihovo ustreznost izkazovati z negativnim izvidom akreditiranih preiskav na alergene navedene v prilogi II Uredbe 1169/2011/EU, ki ni starejši od šestih mesecev.

Vzpostavljen mora imeti samo-nadzorni kontrolni sistem (HACCP), s katerim nadzira kritične točke priprave in postrežbe in v okviru katerega vsaj dvakrat letno preveri ustreznost pripravljenih dietnih kosil z akreditiranimi preiskavami na alergene, navedene v prilogi II Uredbe 1169/2011/EU, kar navede v izjavi, ki jo priloži k vlogi.

• ponudnik mora vse dodatne hode, ki jih je navedel v sklopu ponudbe, postreči oziroma v primeru samopostrežnega dela ponuditi študentu.

• če ponudnik nudi pice, mora posamezna pica imeti premer vsaj 27 cm oz. mora površina odprte pice (primer Calzone) meriti najmanj 572 cm2.

• ponudnik mora ob vsakem študentskem kosilu (izjema je dostava) zagotoviti najmanj dva dcl brezplačne pitne vode, mineralne vode ali nesladkanega čaja.

• če ponudnik nudi samopostrežni solatni bar, mora le-ta vsebovati najmanj šest različnih vrst zelenjave, s katerimi si lahko uporabnik študentske prehrane sam pripravi solato (krompirjeva, francoska, testeninska in druge podobne solate z dodano majonezo in podobnimi industrijsko pripravljenimi prelivi ne štejejo za zelenjavo). Najmanj tri trazlične vrste zelenjave v solati morajo biti sveže, ostale so lahko kuhana, fermentirana (npr. kislo zelje/repa) ali konzervirana zelenjava (npr. vložena paprika, kisle kumare, ipd.). Če ponudnik nudi dietna kosila brez glutena ali dietna kosila brez vseh alergenov mora v solatnem baru preprečiti kontaminacijo z glutenskimi sestavinami ali dietno solato postreči neposredno iz kuhinje.

• če ponudnik nudi vsaj 15 % živil pridelanih na ekološki način mora to izkazovati s certifikatom. Takšna živila mora nuditi celotno razpisno obdobje in imeti ves ta čas tudi veljaven certifikat. Ministrstvo lahko v času razpisnega obdobja kadarkoli preveri veljavnost certifikata.

• če za isti lokal vlogo vložita lastnik in najemnik lokala, ima ob veljavni najemni pogodbi prednost najemnik, vloga lastnika se zavrne.

• ponudnik upošteva smernice zdravega prehranjevanja za študente.

Priporočila za sestavo jedilnika       

Ponudnik mora ob načrtovanju jedilnika upoštevati naslednja priporočila:

• Juhe naj ne bodo instant juhe oz. juhe narejene iz jušnega koncentrata (jušne kocke), temveč iz svežih surovin (npr. zelenjave) in začinjene z naravnimi začimbami in zmerno količino soli.

• Jedi na žlico (enolončnice) naj bodo osnovane na zelenjavi in ne iz jušnega koncentrata (jušne kocke). o priporoča se, da se kot preliv za solate ne uporablja/ponuja majoneznih ali podobnih industrijsko pripravljenih prelivov, temveč kakovostna olja. - ponudnik v času trajanja razpisa omogoči NIJZ, da izobesi plakat na vidno mesto v jedilnici ponudnika (vsebina plakata se navezuje na smernice, priporočila itd. zdrave prehrane oziroma iz plakata mora jasno izhajati, da je vsebina povezana s prehrano).

• Ponudnik, ki nudi kosila brez glutena, se seznani s smernicami za pripravo hrane brez glutena, ki so dostopne na spletni strani Slovenskega društva za celiakijo: http://drustvo-celiakija.si/smernice-za-pripravo-brezglutenske-hrane.

• Ponudnik, ki nudi kosila brez vseh alergenov navedenih v prilogi II Uredbe 1169/2011/EU, se seznani z dodatkom k Smernicam dobre higienske prakse in uporabe načel HACCP za gostinstvo glede alergenov, ki so dostopne pri Turistično gostinski zbornici.

Kdo so upravičenci do koriščenja študentske prehrane?

Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji ter niso v delovnem razmerju, ne opravljajo gospodarske, poklicne ali kmetijske dejavnosti oziroma poslovodne funkcije kot edini ali glavni poklic po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine.

Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi vsi študenti tujih univerz, ki v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti v okviru mednarodnih izmenjalnih programov. Zanje veljajo enaki pogoji kot za študente, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji.

Višina subvencije obroka

Višina subvencije obroka znaša 2,69 evra.

Študentu pripada en subvencioniran obrok, vsak delovni dan. Dnevno se lahko koristi največ dve subvenciji, in sicer od 8. do 21. ure. 

Subvencije ni možno koristiti od 15. julija do 15. avgusta.

OPOMBA: Državni zbor Republike Slovenije je na seji, 9. 7. 2020 sprejel zakon, s katerim se koriščenje subvencionirane študentske prehrane v letu 2020, zaradi izrednih pogojev, podaljša do konca julija. To pomeni, da bo letošnje leto izjemoma onemogočeno unovčevanje subvencij le v času od 1. do 15. avgusta. 

 

POMEMBNE POVEZAVE:

Subvencionirana študentska prehrana - gov.si

Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2021 in 2022

Uradna spletna stran študentske prehrane studentska-prehrana.si

1031

Nalaganje vsebine...

Loading...